Skórzany świat


Koszyk

Brak produktów

Karta Gwarancyjna Mebli Tapicerowanych

WARUNKI GWARANCJI


Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy na zakupione meble od daty wydania mebl  Kupującemu,

obejmuje wyroby sprzedane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i znajdujące się na tym

terytorium w czasie załatwiania reklamacji.


GWARANCJA UDZIELANA JEST WYŁĄCZNIE NA WYROBY NABYTE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIE PROWADZĄCE

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DO OSOBISTEGO UŻYTKU.


Meble tapicerowane obięte nimniejszą gwarancją mają charakter wypoczynkowy, a meble z funkcją do


spania służą do spania okazjonalnego,


Meble tapicerowane powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.Warunkiem uznania reklamacji jest przestrzeganie zasad:


- przy rozpakowaniu nie należy używać ostrych narzędzi, gdyż może to


powodować uszkodzenie obicia mebla.


-siadanie lub stawanie na płytę zagłówka, podłokietnikach, krawędziach oparć i siedzisk, pojedynczych


drewnianych listwach , rozpychanie skrzyni pościelowej przez umieszczanie nadmiernej ilości pościeli


może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w meblu


-utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczenia ponad 15 stopni


-w wyniku transportu po rozpakowaniu mogą wystąpić nieregularne fałdy i zagniecenia obicia. Cofnięcie


efektu następuje w kilka dni po rozpakowaniu. Przyspieszenie procesu kształtowania można uzyskać


poprzez ręczne uformowanie poduch, podłokietników i siedzeń


- podczas przestawiania mebli należy przenosić, chwytając je od spodu za sztywne części


konstrukcji nośnej.


-kategorycznie nie należy trzymać za obicie lub jego luźne elementy (poduchy), gdyż może to


spowodować nieodwracalne odkształcenie lub rozdarcie materiału pokryciowego


- mebli tapicerowanych nie należy stawiać w odległości mniejszej niż 1 m od czynnych źródeł ciepła


takich jak grzejniki, kuchenki, piece.


-meble należy chronić przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych oraz bezpośrednim


działaniem promieni słonecznych. Nie należy przekraczać 70% wilgotności powietrza w miejscuGWARANCJA NIE OBEJMUJE


Gwarancją producenta nie są objęte


a/ wady, uszkodzenia i braki ilościowe elementów i akcesoriów widoczne przy zakupie,


b/ uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego oraz nieostrożnego przewozu, przenoszenia mebli oraz


montażu, jak również wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności (np.


uszkodzenia mechaniczne : pęknięte lub złamane listwy sprężynujące, wyłamane automaty odłupane


elementy drewniane, itp.),


c/ naturalne zmarszczenia tkanin powstałe w trakcie prawidłowego użytkowania a wynikające z


właściwości tych tkanin oraz z właściwości wkładu piankowego


d/ odkształcenia części wkładu piankowego powstałe w wyniku użytkowania mebla.


e/ uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego oraz niezgodnego z instrukcją używania,


przechowywania i konserwacji mebli (np. wady wynikające ze zużycia, działania wilgoci, silnego


ogrzewania, stosowania niewłaściwych środków konserwujących i czyszczących, wyłamane lub wypchane


dno skrzyni na pościel poprzez umieszczanie nadmiaru pościeli, siadanie lub stawanie na


podłokietnikach, podgłówkach, krawędziach oparć, itp.),


f/ uszkodzenia wynikłe z przeróbki, naprawy lub ingerencji w konstrukcję mebli wykonane przez


Kupującego lub na jego zlecenie,


g/ nieznaczne różnice w wybarwieniu elementów drewnianych występujące między poszczególnymi


składnikami wyrobu lub elementami zestawu (m. in. wynikające z naturalnych cech drewna, tj.


kolor surówki, ułożenie słojów, widoczne cechy drewna klejonego),


h/ różnice tkanin, jeżeli pochodzą z różnych serii produkcyjnych producenta tkanin, a reklamacja dotyczy


różnicy poszczególnych wyrobów nabywanych przez Kupującego sukcesywnie,


i/ wszystkie cechy stanowiące oznakę prawdziwości skóry naturalnej, tj. dopuszczalne różnice w fakturze


i odcieniu skóry, a także zmarszczki i niewielkie pofałdowania, itp.,


j/ elementy szklane, które należy sprawdzić przy odbiorze mebli od sprzedawcy bądź od przewoźnika,


k/ wady i uszkodzenia w wyniku, których obniżono cenę wyrobu.


l/ różnice w odcieniu tkaniny z wzornikami tkanin


m/ wady nie zmniejszające walorów użytkowych i estetycznych wyrobu.


n/ zapach wyrobu wynikający z zapachu surowców użytych do jego produkcji.


o/ różnice w twardości siedziska i oparcia


p/ komfort użytkowania mebla, wynikający z rodzaju użytych surowców (np.: grubość wkładu


piankowego, gęstość pianki tapicerskiej,)


r/ niektóre wysokogatunkowe tkaniny mienią się w promieniach światła (szczególnie w zestawach


narożnikowych) jakby miały różne odcienie. Nie jest to powód do reklamacji, a cecha


charakterystyczna tych tkanin.


Skóra jest produktem naturalnym. Wszystkie zwierzęta poddane są wpływom środowiska, a ich skóry


charakteryzują blizny, skazy, piętna, zgrubienia , żyły fałdy tłuszczowe, zagnioty , nakłucia owadów i


niejednorodności. Takie miejsca nie obniżają trwałości użytkowej mebla, a jedynie potwierdzają


naturalne pochodzenie surowca.


Zapach skóry, różnice odcienia i struktury, a także miejsca błyszczące są dla niej charakterystyczne.


W przypadku skór antykowanych przebarwianie lica, polegające na uwidocznieniu jaśniejszego odcienia


koloru. Antyczny wygląd przyjmuje w trakcie użytkowania.


Skóra może przyjmować zabarwienie od materiałów o niedostatecznie utrwalonym kolorze, z którymi ma


kontakt. W tego typu przypadkach migracja barwnika w głąb struktury skóry jest cechą naturalną i może


doprowadzić do powstania plam, które mogą zostać usunięte w zakładzie profesjonalnym.


Zróżnicowany sposób wykorzystania poszczególnych elementów oddziaływuje na twardość i optyczny


wygląd zestawu.


Uwarunkowane tym trwałe rozciągnięcia i fałd są zjawiskiem typowym.


Ze względu na zastosowanie pianek mogą wystąpić różnice wymiarów rzeczywistych w stosunku do


wymiarów katalogowych do ±5 cm.


POWYŻSZE CECHY NIE SĄ WADAMI I NIE PODLEGAJĄ REKLAMCJI.


GWARANCJA NIE OBEJMUJE uszkodzeń mechanicznych, rys zadrapań przecięć na drewnie , skórze


nóżkach materiale już po odbiorze przez Klienta.


użytkowania mebla.


-wymagane jest równe ustawienie mebli, przy założeniu wypoziomowanego podłoża ( podłogi ).REKLAMACJA


Gwarant zapewnia Kupującemu dobrą jakośc i prawidłowe funkcjonowanie wyprodukowanych przez


siebie wyrobów pod warunkiem prawidłowego uzywania.


W razie wystąpienia wad w wyrobie, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym


Sprzedawcy, w formie stosownego pisemnego zgłoszenia


reklamacyjnego, zawierającego: imię i nazwisko Kupującego, adres i telefon Kupującego


Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji Gwarantowi na piśmie


lub E-mail


Realizacja reklamacji w drodze nieodpłatnej naprawy nastąpi do 30 dni od daty jej rozpatrzenia.


O przyjęciu reklamacji do realizacji w drodze naprawy lub też o uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną


Kupujący zostanie powiadomiony przez Gwaranta niezwłocznie po zakończeniu oględzin mebli.


Jeżeli charakter wady wymaga jej usunięcia w warunkach fabrycznych, Kupujący zobowiązany jest do


wydania wyrobu albo jego części składowych wymagających naprawy


celem przewiezienia do siedziby Gwaranta i dokonania naprawy. Gwarant nie ma obowiązku dostarczania


Kupującemu wyrobu zamiennego na czas wykonywania obowiązków


gwarancyjnych.


Odmowa wydania wyrobu (jego części) do naprawy w warunkach fabrycznych, bądź jej uniemożliwienie w


lokalu Kupującego oznaczać będzie, że Kupujący zwolnił Gwaranta z wykonania obowiązków


gwarancyjnych i zrzekł się wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji względem Gwaranta.


W przypadku, gdy wada wyrobu jest nieusuwalna lub jej usunięcie jest nieuzasadnione względami


ekonomicznymi lub też mogłoby spowodować obniżenie jakości wyrobu, wykonanie obowiązków


gwarancyjnych nastąpi poprzez wymianę wyrobu na nowy, tego samego rodzaju, wolny od wad.


Gwarant zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności, aby obowiązki gwarancyjne zostały


wykonane w terminie trzydziestu dni od daty zgłoszenia reklamacji, z tym, że termin załatwienia


reklamacji nie może przekroczyć sześćdziesięciu dni. W szczególnych przypadkach kiedy dotrzymanie


powyższego terminu będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Gwaranta,odległość 200km od siedziby


Gwaranta, niekorzystne warunki drogowe , święta , wakacje itd.


Gwarancja na sprzedany towar nie wyklucza, nie ogranicza ani też nie zawiesza uprawnień Kupującego


wynikających z niezgodności towaru z umową, szczegółowo uregulowanych w ustawie


z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu


cywilnego ( DZ.U.Nr 141, POZ, 1176 ze zm.)

Copyrights Skórzany Świat 2010, Projekt: Arte Studio Wykonanie: strony www dogo.pl
Mapa Google